VRAAG NU EEN PROEFLES AAN!

Algemene Voorwaarden

1.       Toepassingsgebied
Door ondertekening van een offerte van Verkeersacademie, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van
Verkeersacademie en deze te aanvaarden.

2.       Betaling
Alle opleidingen en examen reservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan per overschrijving, bankcontact of contant in onze kantoren. Wat de praktische  lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7).

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijl interesten.  Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding.  Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

3.       Herroepingsrecht
In geval van online aankoop heeft de koper (leerling) het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het plaatsen van zijn bestelling, zonder opgave van reden en zonder dat hem kosten mogen worden aangerekend, af te zien van zijn aankoop.

4.       Annulering
Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen tot 3 werkdagen en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand worden geen kosten aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examen retributies evenwel integraal verschuldigd vermits Verkeersacademie die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum.

Opleidingen in het kader van Safe Drivers Plan + alle andere opleidingen dewelke geen officiële rijlessen zijn, kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 3 weken voor aanvang van de training tenzij anders aangegeven. Bij annulering tussen de derde en de laatste week voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Het betaalde bedrag voor de administratiekosten kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling  bij annulering van lessen of examens.

Verkeersacademie heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangingsles/-opleiding wordt steeds voorzien.

5.       Bekwaamheidsattest
Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum  20 uur les gevolgd te hebben.

6.       Verplichtingen leerling
1. Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden via ons kantoor (Statiestraat 156, 2600 Berchem )  Het  is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.
2. De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), of in voorkomend geval de code  95 op zijn rijbewijs, te melden aan Verkeersacademie bij inschrijving.
3. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
4. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
5. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding in het kader van de code 95, dan heeft de lesgever het recht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de opleiding in het kader van de code 95 wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt of registratie verricht in Flexpulse.
6. Het is verboden te roken in de les voertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.
7. De leerling  dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les.  Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.
8. De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende  boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.
9. De leerling is tijdens een praktijkles code 95 met eigen voertuig, zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes.

7.       Verantwoordelijkheid Verkeersacademie
a. De Verkeersacademie kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie. In geval van opleiding code 95 kan Verkeersacademie niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen wanneer achteraf blijkt dat de leerling niet in het bezit is van de code 95.
b. De Verkeersacademie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.
c.  De verkeersacademie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. Verkeersacademie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.
d. Elk lesvoertuig van de Verkeersacademie is door een verzekeringspolis gedekt voor:

  • De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.
  • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit les voertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.

Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is beperkt tot € 1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19). Eventuele schade veroorzaakt met het eigen voertuig van de leerling is niet gedekt door een verzekeringspolis van de rijschool.

8.      Geschillen
Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de Verkeersacademie directie op volgend adres: Verkeersacademie bv, Statiestraat 156, 2600 Berchem, of via e-mail: info@verkeersacademie.be.

Behoudens in geval van overmacht moeten klachten Verkeersacademie bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.     Privacy
De Verkeersacademie respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat Verkeersacademie van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is Verkeersacademie BV, Statiestraat 156, 2600 Berchem.

De Verkeersacademie gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Verkeersacademie.  

10.     Examengarantie

  • De examengarantie geldt voor iedere startende leerling (dat zijn leerlingen die nog nooit
  •  rijles(sen) hebben gevolgd).  Het advies van de rijinstructeur, inhoudende het aantal lessen en de lestermijn, is opgevolgd.
  • Er is voldaan aan de financiële verplichtingen.
  • Het vereiste theoriecertificaat is behaald en in je bezit. Deze dient uiteraard (nog) geldig te zijn. 
  • De vestiging behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Dit houdt ook in dat de examengarantie hierop aangepast wordt. Het laatst gegeven advies is bindend voor de examengarantie.
  • De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden.  Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst afgelegde rijexamen te worden afgelegd. 

11.       Proefles

  • De proefles mag één keer gratis gebruikt worden.
  • De proefles is uitsluitend bedoelt om te kijken wat de leerling nodig heeft. Dit kan oplopen tot een duur van maximaal 60 minuten.