Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Door ondertekening van een offerte van VERKEERSACADEMIE BV, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van VERKEERSACADEMIE BV en deze te aanvaarden.

2. Betaling

Alle opleidingen en examen reservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan per overschrijving, bankcontact of contant in onze kantoren. Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7).

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijl interesten. Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding. Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

3. Herroepingsrecht

In geval van online aankoop heeft de koper (leerling) het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het plaatsen van zijn bestelling, zonder opgave van reden en zonder dat hem kosten mogen worden aangerekend, af te zien van zijn aankoop.

4. Annulering

Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen tot 3 werkdagen en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand worden geen kosten aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examen retributies evenwel integraal verschuldigd vermits VERKEERSACADEMIE BV die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum.

Opleidingen in het kader van Safe Drivers Plan + alle andere opleidingen dewelke geen officiële rijlessen zijn, kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 3 weken voor aanvang van de training tenzij anders aangegeven. Bij annulering tussen de derde en de laatste week voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Het betaalde bedrag voor de administratiekosten kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling bij annulering van lessen of examens.

VERKEERSACADEMIE BV heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangingsles/-opleiding wordt steeds voorzien.

5. Bekwaamheidsattest

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben.

6. Verplichtingen leerling

1. Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden via ons kantoor (Britselei 13, 2000 Antwerpen) Het is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.

2. De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), of in voorkomend geval de code 95 op zijn rijbewijs, te melden aan VERKEERSACADEMIE BV bij inschrijving.

3. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

4. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

5. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding in het kader van de code 95, dan heeft de lesgever het recht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de opleiding in het kader van de code 95 wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt of registratie verricht in Flexpulse.

6. Het is verboden te roken in de les voertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.

7. De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les. Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.

8. De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.

9. De leerling is tijdens een praktijkles code 95 met eigen voertuig, zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes.

7. Verantwoordelijkheid VERKEERSACADEMIE BV

a. De VERKEERSACADEMIE BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie. In geval van opleiding code 95 kan VERKEERSACADEMIE BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen wanneer achteraf blijkt dat de leerling niet in het bezit is van de code 95.

b. De VERKEERSACADEMIE BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.

c. De VERKEERSACADEMIE BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. VERKEERSACADEMIE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.

d. Elk lesvoertuig van de VERKEERSACADEMIE BV is door een verzekeringspolis gedekt voor:

De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.

De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit les voertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.

8. Geschillen

Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de Verkeersacademie directie op volgend adres: VERKEERSACADEMIE BV, Britselei 13, 2000 Antwerpen, of via e-mail: info@verkeersacademie.be.

Behoudens in geval van overmacht moeten klachten VERKEERSACADEMIE BV bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.